tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Cool Beans Yo đến cooler than the polar bear's toenail