tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

crazy as a shithouse rat đến crazy delicious