tìm từ bất kỳ, như là thot:

crossed the line đến Crossover Utility Vehicle