tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

Dalmatian đến DAMAGED GOODS