tìm từ bất kỳ, như là half chub:

decimated đến Declare Victory