tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Defensive Walking đến define the variable