tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

def haf đến Definito