tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Defensive Walking đến define the variable