tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

def head đến definitrly