tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

disguised spy đến dish it out