tìm từ bất kỳ, như là spook:

dot gone đến Dot my I's and cross my T's.