tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Dogonnit đến dogshit that's been stepped in twice