tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

dole scum đến dollar shit