tìm từ bất kỳ, như là bae:

don't give me crap đến don't piss down my back and tell me it's raining