tìm từ bất kỳ, như là thot:

Donting đến don`t see in the eyes