tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

Don't make me go Chris Brown on you... đến don't stick your dick in crazy