tìm từ bất kỳ, như là bias:

Donkey ride to the bottom of the Canyon đến donk i donk