tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

Donkey shiner đến Donk Limp