tìm từ bất kỳ, như là muddin:

dope ass đến dope on it