tìm từ bất kỳ, như là fleek:

doped to the gills đến dope slangification