tìm từ bất kỳ, như là hipster:

Drinkers guilt đến drink it