tìm từ bất kỳ, như là thot:

Drop a Care Package đến Drop a puppy in the think tank