tìm từ bất kỳ, như là spook:

dropping the chief đến drop some shiites off at the mosque