Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

drop the kids at the pool đến drotted