tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Drop the Minky đến drought