tìm từ bất kỳ, như là hipster:

drop the chain đến Drop Your Shopping