Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

dueternonner đến duff (v.) (eng.)