tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

dutch tugboat out to sea đến Duty calls