tìm từ bất kỳ, như là fleek:

eat up his weight in groceries đến ebaddiction