tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Emporia đến empty the trick bag