tìm từ bất kỳ, như là thot:

Empty / Empties đến EMST