tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

evasive maneuver đến even thought the moment passed me by i still can't turn away