tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Face like a slapped mule's ass đến facepalmfamous