tìm từ bất kỳ, như là swoll:

Face like a par 3 tee box đến facepalm bodyslam