tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Face like a half sucked mango đến face painting