tìm từ bất kỳ, như là thot:

Fashionably Drunk đến fashion statement