tìm từ bất kỳ, như là smh:

finish the job đến finnaz