tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

food addic đến food fatigue