tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

freaking sweet đến freaktacular