Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

fuckin mad shit đến Fuck it, do it live!