tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

Fuckheaded đến Fuckin' Bitches in the Shitter.