tìm từ bất kỳ, như là half chub:

Get my chomp on. đến get off the fucking pills