Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Get your ass to class bell đến get your shit pushed in