tìm từ bất kỳ, như là bae:

get ya weight up đến GET YOUR PHAT GYM OUT