tìm từ bất kỳ, như là bias:

get your dick outta' my chips đến get yuppied