tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Glasnostalgia đến glassin it