tìm từ bất kỳ, như là swag:

gogos string đến goiig