tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

gobble cough đến go big or go home