tìm từ bất kỳ, như là smh:

go hard in the paint đến goin' for the team