tìm từ bất kỳ, như là fleek:

hang out to dry đến hang up your spurs