tìm từ bất kỳ, như là smh:

hang out to dry đến hang up your spurs