tìm từ bất kỳ, như là thot:

Have at thee, coward! đến Have you met Ted?