tìm từ bất kỳ, như là bae:

Have bored đến have you seen my turkey?