tìm từ bất kỳ, như là swag:

heinous act of compassion đến hejja