tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

Hey Bob đến Hey *name here*, no fighting